شبکه های وایرلس

اضافه کردن complance test به ubnt

اضافه کردن complance test به ubnt: | رادیو مودم | اینترنت وایرلس در نصب اینترنت وایرلس و یا لینک وایرلس بعضی رادیو مودم های ubnt در لیست کشورها complance test وجود ندارد، complance test درواقع دسترسی استفاده از تمام رنج فرکانسی رادیو مودم را برای شما فراهم می کند.  جهت اضافه کردن complance test به […]