سرعت ۲ مگابیت
27,000
زمان: یک‌ماهه
ترافیک داخلی: ۵۰ گیگابیت
ترافیک بین الملل: ۲۵ گیگابیت
سرعت ۴ مگابیت
40،۰۰۰
زمان: یک‌ماهه
ترافیک داخلی: ۷۰ گیگ
ترافیک بین الملل: ۳۵ گیگ
سرعت ۵۱۲ کیلوبیت
45،۰۰۰
زمان: یک‌ماهه
ترافیک داخلی: ۲۰ گیگابیت
ترافیک بین الملل: ۴۰ گیگابیت