تعرفه سرویس های ۲۵۶ کیلوبیت

256 یک ماهه
256 سه ماهه
256 شش ماهه
256 یک ساله

تعرفه سرویس های ۵۱۲ کیلوبیت

512 یک ماهه
512 سه ماهه
512 شش ماهه
512 یک ساله

تعرفه سرویس های ۱ مگابیت

1 مگ یک ماهه
1 مگ سه ماهه
1 مگ شش ماهه
1 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۲ مگابیت

2 مگ یک ماهه
2 مگ سه ماهه
2 مگ شش ماهه
2 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۸ مگابیت

8 مگ یک ماهه
8 مگ سه ماهه
8 مگ شش ماهه
8 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۱۶ مگابیت

16 مگ یک ماهه
16 مگ سه ماهه
16 مگ شش ماهه
16 مگ یک ساله