تعرفه سرویس های ۲ مگابیت

2 مگ یک ماهه
2 مگ سه ماهه
2 مگ شش ماهه
2 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۴ مگابیت

4 مگ یک ماهه
4 مگ سه ماهه
4 مگ شش ماهه
4 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۸ مگابیت

8 مگ یک ماهه
8 مگ سه ماهه
8 مگ شش ماهه
8 مگ یک ساله

تعرفه سرویس های ۱۶ مگابیت

16 مگ یک ماهه
16 مگ سه ماهه
16 مگ شش ماهه
16 مگ یک ساله